Dukh hota hai Huzoor ke naam par log khurafat krte hai

Continue reading »